Részvételi- és játékszabályzat
"Hey-Ho mosolycsináló" nyereményjáték

 1. A Rauch Hungaria Kft. (Budapest, Kis Károshíd u. 2., 1172, továbbiakban: Szervező, Adatkezelő) által szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) lebonyolítója az ACG Reklámügynökség Kft. (1027 Budapest, Henger u. 2B, továbbiakban Lebonyolító, Adatfeldolgozó).
 2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 3. A Játékban minden olyan, cselekvőképességében nem korlátozott, 16. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, természetes személy részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel és saját Facebook profillal is rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe és aki a Játék időtartama alatt a saját facebook oldalán kitesz legalább egy „mosolycsinalo” hashtag-gel ellátott posztot nyilvánosan. A fenti feltételeket nem, vagy hiányosan teljesítő Játékosok pályázata érvénytelen, és nem vehetnek részt a Játékon.

  A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, vagy vele egy cégcsoportba tartozó ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és közeli hozzátartozóik (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés).

  A Játékban a 16 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 4. A Játék 2019. szeptember 30. napján 00 óra 00 perctől december 18. napján 23 óra 59 percig tart. A posztok teljesítése a Játék időtartama alatt bármikor lehetséges.
 5. Egy Játékos korlátlan mennyiségű posztot teljesíthet. Szervező fenntartja a jogot a beérkezett facebook posztok moderálására. Szervező fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmú posztok törlésére.
 6. A Játék folyamán a Játékosok között heti, havi nyerteseket és egy fődíjast hirdetünk a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

  A Játék ideje alatt a heti nyeremények nyertese az a Játékos/hét, aki az adott időintervallumban a legtöbb pozitív reakciót kapja egy #mosolycsinalo hashtag-gel ellátott posztjára (pozitív reakciónak minősül: like, love, haha, wow reakciók).

  A Játék ideje alatt a havi nyeremények nyertese az az 5 Játékos/hó, aki az adott időintervallumban a legtöbb „haha” reakciót kapja egy #mosolycsinalo hashtag-gel ellátott posztjára.

  A vizsgált időintervallumok a következőek:

  Heti nyereményjáték:

  • szeptember 30. 00 óra 00 perctől- október 7. 23 óra 59 percig
  • október 08. 00 óra 00 perctől – október 15. 23 óra 59 percig
  • október 16. 00 óra 00 perctől -október 23. 23 óra 59 percig
  • október 24. 00 óra 00 perctől – október 31. 23 óra 59 percig
  • november 01. 00 óra 00 perctől - november 08. 23 óra 59 percig
  • november 09. 00 óra 00 perctől - november 16. 23 óra 59 percig
  • november 17. 00 óra 00 perctől -november 24. 23 óra 59 percig
  • november 25. 00 óra 00 perctől -december 02. 23 óra 59 percig
  • december 03. 00 óra 00 perctől -december 10. 23 óra 59 percig
  • december 11. 00 óra 00 perctől -december 18. 23 óra 59 percig

  Havi nyereményjáték:

  • szeptember 30. 00 óra 00 perctől - október 30. 23 óra 59 percig
  • október 31. 00 óra 00 perctől - november 30. 23 óra 59 percig
  • december 01. 00 óra 00 perctől - december 18. 23 óra 59 percig

  A fődíjat a nyereményjátékon résztvevő Játékosok között sorsoljuk ki függetlenül attól, hány reakciót kapott a posztjaira. A sorsolásra a megadott időpontban számítógépes random sorsoló program segítségével kerül sor a következő címen: ACG Reklámügynökség Kft., 1027 Budapest, Henger u. 2B. A sorsolás nem nyilvános.

  A sorsolás időpontja: 2019. december 19. 17.00 óra

  A heti és havi nyereményeket 1 Játékos csak egy alkalommal nyerheti meg. Abban az esetben, ha egy Játékosnak több posztja is az élen végződik, úgy a soron következő második legtöbb reakciót kapó poszt tulajdonosa lesz a nyertes. A Szervező a fődíj sorsoláson a nyertes mellett 2 tartaléknyertest sorsol, akik kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül, vagy a nyertesértesítéstől számított 5 munkanapon belül a nyertes nem válaszol a megkeresésre.

  Nyeremények:

  Heti nyeremény: 1 karton Hey-ho termék (1 karton 12 db 1 literes terméket tartalmaz).

  Havi nyeremény: 1 páros belépő, egy a Játékos által kiválasztott Dumaszínház előadásra, mely akár vidéki előadás is lehet.

  Főnyeremény: 1 db 2 fős, 3 éjszakás Hotel Saliris voucher

  A nyeremények másra nem átruházhatóak, és készpénzre nem átválthatóak. A nyereményekkel kapcsolatos adó és illetékterheket a Szervező viseli, így a nyertes Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó- fizetési, illetve illetékfizetési kötelezettség.

  A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az átvétel elmaradása esetén a nyeremény újbóli kézbesítésének költsége) a nyertes Játékost terhelik.

  A Szervező a nyertest a Facebookon megadott email címén értesíti. A nyeremény átvételének, illetve kiszállításnak módját a Szervező ezen a csatornán egyezteti a Játékossal. A heti és havi nyeremények esetében, ha a nyertesértesítéstől számított 5 munkanapon belül a nyertes nem válaszol a megkeresésre, úgy az a Játékos kapja meg a nyereményt, akinek a posztja a soron következő legtöbb reakciót kapta.

 7. A Szervező a nyereményeket postai úton vagy futárral juttatja el a nyertesekhez. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 8. A Szervező fenntartja a Játék szabályai (Játékszabályzat), mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 9. A Nyertesek nevét az értesítést követően a Szervező közzéteszi a www.mosolycsinalo.hu oldalon.
 10. A Szervező a nyeremények (a továbbiakban együttesen: a nyeremény/ek) átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a (postai) kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 11. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
 12. A Játékkal kapcsolatos információk, valamint a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a www.mosolycsinalo.hu internetes oldalon.
 13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 14. Vegyes rendelkezések

  A Játék semmilyen szinten nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem támogatja azt. A Játékban részt vevők nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat.

  Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

  A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  A Játékról információk találhatóak a www.mosolycsinalo.hu oldalon lévő Játékleírásban. A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.


 15. Budapest, 2019. szeptember 16.

  Rauch Hungaria Kft.
  Szerverző